Udskriv siden
AB Njal

Skal du renovere eller bygge din lejlighed om?

Skal du bygge om, skal du søge byggetilladelse hos Københavns Kommune, før ombygningen går i gang. 

Find plantegningen over din lejlighed i undermenuen. 

1. Inden du går i gang:                                               

-       Læs vedtægterne, så du er sikker på, at du overholder foreningens regler.

-       Aflever en ansøgning til bestyrelsen som beskriver projektet, vedlagt tegning og udfyldt fuldmagt. Ansøgningen skal afleveres mindst 3 uger før du påtænker at gå i gang. Bestyrelsen vil behandle ansøgningen, og underskrive fuldmagten på det kommende møde.

-       Ønskes der ændringer på de fælles installationer (vand, varme og el), skal bestyrelsen ansøges skriftligt.

-       Ansøgningen til byggearbejdet, der enten anmeldes eller søges byggetilladelse til, skal ske til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bygninger, Njalsgade 13, 2300 København S via Byg og Miljø portalen, som du finder på www.kk.dk. Der skal bl.a. indsendes godkendt fuldmagt og tegninger/skitser i 3 eksemplarer (Målestok 1:100). Du kan finde flere detaljer om, hvilken dokumentation, der er nødvendig på www.kk.dk. Center for Bygninger er behjælpelige med svar på spørgsmål vedrørende det byggetekniske og love der skal overholdes for, at man kan foretage de ønskede ændringer. 

-       Ansøgningsskema, god information og fuldmagt hentes på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk 

Matrikelnummer

Ejendommen har matrikel 

nr. 133 - Egilsgade 46-48-50 Gunløgsgade 45-47 Leifsgade 5-7 

nr. 134 - Egilsgade 52-54-56-58-60-62 

nr. 135 - Egilsgade 64-66-68 Artillerivej 54-56 Gunløgsgade 63-65 

nr. 136 - Gunløgsgade 49-51-53-55-57-59-61 

Matrikelnummeret angives f.eks. ved ansøgning om byggetilladelse ved kommunen. 

Tegninger over lejligheden fås hos Center for Bygninger, Kundecenteret, Njalsgade 13, 2300 København S eller i kontortiden på ejendomskontoret.  

2. Byggetilladelse

-       HUSK at arbejdet ikke må påbegyndes før du har tilladelsen.

-       Center for Bygninger oplyser ikke, hvordan man skal udføre arbejdet, men udelukkende hvilke krav der ifølge bygningsreglementet skal være overholdt. Det er således op til ansøger selv at sikre, at lovgivningen overholdes. Der kan stå i tilladelsen, at Center for Bygninger skal besigtige byggeriet.

-       Byggetilladelsen sendes til bestyrelsen inden arbejdet iværksættes.

3. Når du renoverer og bygger om

-       Byggeaffald skal afleveres på genbrugspladsen. Det må ikke sættes i hverken porte eller storskraldsrummet.

-       Trappen fejes og vaskes dagligt i den periode, der bygges om.

-       Skal der udføres arbejde, som har indflydelse på de fælles installationer, er det vigtigt, at ejendomskontoret informeres om tidspunktet, hvor arbejdet udføres.

-       Et godt råd er at advisere naboerne - evt. med et generelt opslag omkring ombygningen eller et opslag på de dage, hvor der vil være ekstra meget støj.

Desuden gælder følgende:

Ved fjernelse af dør mod trappeopgang

 • Døren inkl. dørplader og karme fjernes
 • Blændingen af dør skal altid udføres efter gældende lovgivning. Der opsættes som minimum en BS60 væg (med billeddokumentation), der pudses op og finspartles uden synlige overgange mod tilstødende vægge.
 • Efter endt blænding anmeldes dette til foreningen, og det anses først som gennemført ved bestyrelsens godkendelse. Byggetilladelsen lyder på et år.
 • Foreningen sørger derefter for, at fodliste og andre lister på tilstødende vægge forlænges, så man ikke kan se overgangen. Desuden bliver væggen malet med farve og lak som de tilstødende vægge. Denne udgift vil blive opkrævet hos dig.
 • Såfremt maleren finder det nødvendigt, at der udføres murerarbejde, inden der kan males, vil denne udgift ligeledes blive opkrævet. 
 • Døren afleveres til foreningen. Her kontaktes ejendomsinspektør Jan Meincke i kontortiden på 3257 2151, således at afleveringen kan aftales.

Krav til dokumentation ved ansøgning om

fjernelse af bærende vægge 

 • Den andelshaver, som ønsker at fjerne en bærende væg, skal sørge for at dokumentere forholdene før og efter arbejdets udførelse i de tilstødende lejligheder. Dokumentationen skal som minimum omfatte fotoregistrering af tilstanden på dørkarme, fodpaneler, stuk og vægge.
 • I tilfælde af, at arbejdet ikke udføres korrekt og forvolder skade, skal den pågældende andelshaver betale for, at foreningen lader vores rådgiver undersøge sagen. Andelshaver skal også betale for at skaderne udbedres.

Udskiftning/opsætning af radiator

 • Som hovedregel må der ikke ændres på de eksisterende radiatorer og rørføringer.
 • Hvis du ønsker, at opsætte en yderligere radiator – fx ved sammenlægning af lejligheder, hvor det ene køkken nedlægges og bruges som værelse, skal du ansøge bestyrelsen om tilladelse til dette.
 • For at sikre at vores fælles varmeanlæg er dimensioneret korrekt, vil arbejdet med udskiftning eller opsætning af ekstra radiator skulle udføres af foreningens vvs’er, der har det nødvendige kendskab til varmeanlægget.

4. Når projektet er færdigt

-       Hvis du i byggetilladelsen er blevet bedt om at færdigmelde dit byggearbejde, skal du færdigmelde det til Center for Bygninger, når byggearbejdet er færdiggjort, og Center for Bygninger udsteder ibrugtagningstilladelse.

-       Der afleveres en kopi til bestyrelsen af færdigmelding, ibrugtagningstilladelse og øvrige tilladelser, hvor det kræves efter andre offentlige forskrifter. 

 

Held og lykke med projektet.