Udskriv siden
AB Njal

Skal du renovere eller bygge din lejlighed om?

Skal du bygge om, skal du søge byggetilladelse hos Københavns Kommune, før ombygningen går i gang.

Find plantegningen over din lejlighed i undermenuen.

Inden du går i gang:                                               

 1. Læs vedtægterne, så du er sikker på, at du overholder foreningens regler.
 2. Aflever en ansøgning til bestyrelsen som beskriver projektet, vedlagt tegning, udfyldt fuldmagt og anmeldelsesblanket. Ansøgningen skal afleveres mindst 3 uger før du påtænker at gå i gang. Bestyrelsen vil behandle ansøgningen, og underskrive fuldmagten på det kommende møde.
 3. Ønskes der ændringer på de fælles installationer (vand, varme og el), skal bestyrelsen ansøges skriftligt.
 4. Ansøgningen til byggearbejdet, der enten anmeldes eller søges byggetilladelse til, sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri, Byggesagsafdelingen, Njalsgade 15, 1. sal, 2300 København S. Der skal indsendes godkendt fuldmagt og anmeldelsesblanket samt tegninger/skitser i 3 eksemplarer (Målestok 1:100). Center for Byggeri er behjælpelige med svar på spørgsmål vedrørende det byggetekniske og love der skal overholdes for, at man kan foretage de ønskede ændringer.
 5. Ansøgningsskema, god information og fuldmagt hentes på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk 

Matrikelnummer

Ejendommen har matrikel

nr. 133 - Egilsgade 46-48-50 Gunløgsgade 45-47 Leifsgade 5-7

nr. 134 - Egilsgade 52-54-56-58-60-62

nr. 135 - Egilsgade 64-66-68 Artillerivej 54-56 Gunløgsgade 63-65

nr. 136 - Gunløgsgade 49-51-53-55-57-59-61

Matrikelnummeret angives f.eks. ved ansøgning om byggetilladelse ved kommunen.

Tegninger over lejligheden fås hos Center for Byggeri, Byggesagsafdelingen, Njalsgade 15, 1. sal, 2300 København S eller i kontortiden på ejendomskontoret. 

Byggetilladelse

 1. HUSK at arbejdet ikke må påbegyndes før du har tilladelsen.
 2. Center for Byggeri oplyser ikke hvordan man skal udføre arbejdet, men udelukkende hvilke krav der ifølge bygningsreglementet skal være overholdt. Det er således op til ansøger selv, at sikre at lovgivningen overholdes. Der kan stå i tilladelsen, at Bygningsinspektoratet skal besigtige en del af byggeriet.
 3. Byggetilladelsen sendes til bestyrelsen inden arbejdet iværksættes.

Når du renoverer og bygger om

 1. Byggeaffald skal afleveres på genbrugspladsen. Det må ikke sættes i hverken porte eller storskraldsrummet.
 2. Trappen fejes og vaskes dagligt i den periode, der bygges om.
 3. Skal der udføres arbejde, som har indflydelse på de fælles installationer, er det vigtigt, at ejendomskontoret informeres om tidspunktet hvor arbejdet udføres.
 4. Et godt råd er, at adviserer naboerne - evt. med et generelt opslag omkring ombygningen eller et opslag på de dage, hvor der vil være ekstra meget støj.

Når projektet er færdigt

 1. Hvis du har modtaget et færdigmeldingskort, sendes dette til Bygningsinspektoratet, når byggearbejdet er færdiggjort, og Bygningsinspektoratet udsteder ibrugtagningstilladelse.
 2. Der afleveres en kopi til bestyrelsen af færdigmelding, ibrugtagningstilladelse og øvrige tilladelse, hvor det kræves efter andre offentlige forskrifter. 

Ved fjernelse af dør mod trappeopgang skal følgende tilføjes

 1. Døren inkl. dørplader og karme fjernes
 2. Blændingen af dør skal altid udføres efter gældende lovgivning. Der opsættes som minimum en BS60 væg (med billeddokumentation), der pudses op og finspartles uden synlige overgange mod tilstødende vægge.
 3. Efter endt blænding anmeldes dette til foreningen, og det anses først som gennemført ved bestyrelsens godkendelse. Byggetilladelsen lyder på et år.
 4. Foreningen sørger derefter for, at fodliste og andre lister på tilstødende vægge forlænges, så man ikke kan se overgangen. Desuden bliver væggen malet med farve og lak som de tilstødende vægge. Denne udgift vil blive opkrævet hos dig.
 5. Såfremt maleren finder det nødvendigt, at der udføres murerarbejde, inden der kan males, vil denne udgift ligeledes blive opkrævet. 
 6. Døren afleveres til foreningen. Her kontaktes ejendomsinspektør Jan Meincke i kontortiden på 3257 2151, således at afleveringen kan aftales. 

Held og lykke med projektet.